FURNIVAN

FURNIVAN

Insecticid pulbere de prăfuit indicat pentru combaterea insectelor zburătoare şi tȃrȃtoare

Compoziţie

100 g produs conţin: Tetrametrina   1 g

Spectru de acţiune

Produsul are un spectru larg de activitate fiind   eficient asupra insectelor zburatoare şi tȃrătoare, cum ar fi: gȃndaci de bucătărie, muşte, furnici, ţȃnţari, viespi, căpuşe, ploşniţe, păduchi, purici, molii, paianjeni, scorpioni.

Indicaţii de folosire şi dozare:

Produsul se foloseşte pulbere ca atare, ȋn cantitate de 15 – 20 grame pentru fiecare metru pătrat. Eficacitatea  produsului de 100% asupra insectelor tȃrȃtoare după un timp de contact de 180  minute pentru furnica neagră de casă, iar asupra insectelor  zburătoare după un timp de contact de 45 minute. Se recomandă  ca aplicarea sa să se realizeze ȋn lipsa persoanelor din ȋncăperi şi cu ferestrele ȋnchise, pentru a se produce o eliminare rapidă a insectelor, urmată de o aerisire foarte bună a ȋncăperii.

 

Categorii de utilizatori: industriali, profesionali şi populaţie. Furnivan se  utilizează ȋn interior și exterior, în gospodării (bucătărie, pivnițe, subsoluri, balcon), instituții publice și private (spitale, şcoli, grădinițe, cantine, restaurante, etc), ferme de animale, etc, aplicarea realizȃndu-se ȋn absenţa persoanelor din ȋncăperi.

Simboluri de pericol:


     GHS09      

 

Cuvant de avertizare:    Atentie

 

Fraze de pericol:      

H400 Foarte toxic pentru organismele acvatice.

H410 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

 

Fraze de precautie:

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273 Evitaţi dispersarea în mediu.

P301+330+331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU se va induce voma

P501 Aruncați conținutul / containerul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

2.5. Alte pericole:

Nu sunt disponibile informatii suplimentare